Без рубрики

ԽՆԴԻՐ

Iդպրոցում կա 12 երեխա,  իսկ 2 դասարանում 3-ով ավել,  քանի դասարանցի կա 1դասարանում:

Լուծում․   XII+III=XV

Պատ՝․    XV

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s